อัลบั้มภาพ โครงการ โรงเรียน ชุมชน วัด ปลอดลูกน้ำยุงลาย ปลอดภัยโรคไข้เลือดออกตำบลจองถนน
* อัลบั้ม *
โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติตามแนวพระราชดำริ ประจำปี ๒๕
โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติตามแนวพระราชดำริ ประจำปี ๒๕
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 94 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 สิงหาคม 2554
งานประเพณี แห่เทียนพรรษา เทศบาลตำบลจองถนน
งานประเพณี แห่เทียนพรรษา เทศบาลตำบลจองถนน
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 99 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 สิงหาคม 2554
โครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง
โครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 92 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 กรกฏาคม 2554
งานมหากุศล
งานมหากุศล "เทศน์มหาชาติ" เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 68 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 กรกฏาคม 2554
กิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เรื่อง เอดส์ในกลุ่มเยาวชน
กิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เรื่อง เอดส์ในกลุ่มเยาวชน
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 88 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 กรกฏาคม 2554

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก "ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันสวย"
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 72 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 มิถุนายน 2554
พิธีกวนข้าวยาคู ในงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ
พิธีกวนข้าวยาคู ในงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 82 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2554
การประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 6/2553
การประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 6/2553
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 89 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 มิถุนายน 2554
การประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
การประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 92 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 มิถุนายน 2554
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น (การประชัน
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น (การประชัน
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 80 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 มิถุนายน 2554

พิธีลงนาม ถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อ
พิธีลงนาม ถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อ
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 81 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤษภาคม 2554
โครงการอบรมผู้นำ แกนนำนักเรียน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเส
โครงการอบรมผู้นำ แกนนำนักเรียน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเส
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 82 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 พฤษภาคม 2554
โครงการรณรงค์ให้ความรู้ในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ต
โครงการรณรงค์ให้ความรู้ในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ต
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 90 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 พฤษภาคม 2554
โครงการ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและบำรุงรักษาจารีตประเพณี
โครงการ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและบำรุงรักษาจารีตประเพณี "ร
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 93 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 เมษายน 2554
นายกพิณโยฯ มอบข้าวสารช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ชาวตำบลจอง
นายกพิณโยฯ มอบข้าวสารช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ชาวตำบลจอง
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 93 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 เมษายน 2554

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่บัณฑิตน้อย ทต.จองถนน ประจำปี ๒๕๕๔
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่บัณฑิตน้อย ทต.จองถนน ประจำปี ๒๕๕๔
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 103 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มีนาคม 2554
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่บัณฑิตน้อย ทต.จองถนน ประจำปี ๒๕๕๔
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่บัณฑิตน้อย ทต.จองถนน ประจำปี ๒๕๕๔
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 101 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มีนาคม 2554
วันท้องถิ่นไทย
วันท้องถิ่นไทย
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 113 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 มีนาคม 2554
พิธีเปิด กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๘ ประจำปี
พิธีเปิด กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๘ ประจำปี
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 94 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 มีนาคม 2554
โครงการอบรมให้ความรู้โรคฉี่หนูและโรคตามฤดูกาล
โครงการอบรมให้ความรู้โรคฉี่หนูและโรคตามฤดูกาล
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 99 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 มีนาคม 2554