รายงาน
รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
Username :
Password :
รายงานผลการดำเนินงาน
     
รายงานผลการดำเนินงาน รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบจองถนน ประจำปี พ.ศ. 2559
   
 
   

 ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลจองถนน ประจำปี พ.ศ. 2559

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 07 ธันวาคม 2559