Username :
Password :
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2560
   
 
   

 ประกาศเทศบาลตำบลจองถนน

เรื่อง การยื่นแบบและชำระเงินภาษ๊โรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 ธันวาคม 2559