รายงาน
รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
Username :
Password :
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
     
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2561