รายงาน
รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
Username :
Password :
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘
   
 
   

ประกาศเทศบาลตำบลจองถนน

เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘

 

เอกสารแนบ

๑. สอบราคาโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘

๒. เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๒/๒๕๕

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 เมษายน 2558