รายงาน
รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
Username :
Password :
รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. , ป.ป.ช , สถ.
     
รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. , ป.ป.ช , สถ. ข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบ
   
 
   

ข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินของ เทศบาลตำบลจองถนน อำเภอ เขาชัยสน จังหวัด พัทลุง ประจำงวดปีงบประมาณ 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 31 พฤษภาคม 2558