Username :
Password :
 
สภาพทางเศรษฐกิจ
 

สภาพทางเศรษฐกิจ
          สภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมของประชากรขึ้นกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  รองลงมา  คือ อาชีพค้าขาย

 

ข้อมูลทรัพยากรด้านการเกษตร     ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของตำบลจองถนน มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวจำแนกเป็น
          *    ข้าวนาปี  ประมาณ  5,689 ไร่
          *    ข้าวนาปรัง  ประมาณ 1,261 ไร่
          *    ยางพารา  ประมาณ 694 ไร่
          *    ไม้ผล/ไม้ยืนต้น  ประมาณ 455  ไร่
          *    พืชไร่/พืชผัก  ประมาณ 150 ไร่
          *    อื่น ๆ  ประมาณ 189  ไร่
พันธ์ข้าวที่นิยมปลูกคือ ข้าวเล็บนก    ข้าวชัยนาท  ข้าวเบตง   ข้าวมาเลแดง  ข้าวสังข์หยด