Username :
Password :
 
ด้านการบริการพื้นฐาน
 

เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล
          มีถนนสายหลักเข้าสู่ตำบล เป็นถนนสายลาดยาง  2 เส้นทาง ดังนี้
          1. ถนนสายสามแยกท่านางพรหมผ่านที่ว่าการอำเภอถึงที่ทำการ อบต.จองถนน ระยะทาง 19 กิโลเมตร
          2. ถนนเลียบชายทะเลจากบ้านลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง ถึงที่ทำการ อบต.ระยะทาง 3 กิโลเมตร

 

สภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค
          จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 909 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 14 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของจำนวนหลังคาเรือน