Username :
Password :
 
 
ตำบลจองถนน  เป็นตำบลหนึ่งใน 5 ตำบล  ของอำเภอเขาสัยสน  จังหวัดพัทลุง 
มี 7 หมู่บ้าน ห่างจากที่ว่าการอำเภอเขาชัยสนทางทิศตะวันออก 9 กิโลเมตร 
มีพื้นที่ทั้งหมด  18  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 11,250 ไร่
สำนักงานเทศบาลตำบลจองถนน
www.jongthanon.go.th

              ตำบลจองถนน  เรียกกันว่า  ตำบลจงหนุน  ทั้งนี้เพราะพื้นที่เป็นที่สูงและเป็นป่ารกร้างมีชาวบ้านอาศัย
อยู่ไม่กี่ครัวเรือน  บริเวณแถบนี้มีสัตว์ป่าชุกชุมและมีต้นขนุนอยู่จำนวนมาก  ในช่วงฤดูฝนน้ำจะท่วม
กระจงจำนวนมากจะมาอาศัยอยู่ในบริเวณนี้  ชาวบ้านจึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่าบ้านจงหนุน  
ต่อมาออกเสียงเป็น  จองถนน  และหมู่บ้านมีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นลงไปในทะเลสาบสงขลา  
จึงเรียกกันว่า  บ้านแหลมจองถนน  ซึ่งในหมู่บ้านแหลมจองถนน  มีกลุ่มบ้านย่อยๆ  คือ บ้านหัวแหลม  
บ้านจุงหนุน  บ้านหัวควน  และบ้านบ่อโอน