รายงาน
รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
Username :
Password :
 
นายพิณโย ขวัญเซ่ง
นายกเทศมนตรี
นางรัตติญา มากคำ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายวิจิตร์ แก้วหนู
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี