Username :
Password :
สำนักปลัดเทศบาล
 
นางสาวนิตยา จันทมณี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายประพันธ์ อินทรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางจันทนา หนูนุ่น
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางกัญญาณัฐ ขุนเจริญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวศศิวิมล บุญแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายพิเชต แซมมณี
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นายโจวาสิทธฺ์ หนูพินิจ
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์