Username :
Password :
สำนักปลัดเทศบาล
 
น.ส.อุบลภัทร ทองใส
ปลัดเทศบาลตำบลจองถนน
นายอาวร ด้วงแก้ว
รองปลัดเทศบาลตำบลจองถนน
นางสาวนิตยา จันทมณี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายประพันธ์ อินทรัตน์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางจันทนา หนูนุ่น
นักพัฒนาชุมชน
นางกัญญาณัฐ ขุนเจริญ
บุคลากร
นายพิเชต แซมมณี
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวศศิวิมล บุญแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสุมิตรา เจริญวัฒน์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางพัฒนา สุริยงค์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายโจวาสิทธิ์ หนูพินิจ
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์