Username :
Password :
สำนักปลัดเทศบาล
 
น.ส.อุบลภัทร ทองใส
ปลัดเทศบาลตำบลจองถนน
นายอาวร ด้วงแก้ว
รองปลัดเทศบาลตำบลจองถนน
นางสาวนิตยา จันทมณี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายประพันธ์ อินทรัตน์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางจันทนา หนูนุ่น
นักพัฒนาชุมชน
นางกัญญาณัฐ ขุนเจริญ
บุคลากร
นายพิเชต แซมมณี
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวศศิวิมล บุญแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายโจวาสิทธิ์ หนูพินิจ
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์