Username :
Password :
 
กองช่าง
 
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นายสมชาย หนูเอียด
นายช่างโยธา
-ว่าง-
นายช่างโยธา
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ
นายวุฒิพงษ์ ด้วงดี
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นางณัฐปภัสร์ ประทักษากุล
คนงานทั่วไป
นายนพดล นุ้ยแหลม
ผู้ช่วยช่างประปา