รายงาน
รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
Username :
Password :
 
 
นางสาวอุบลภัทร ทองใส
ปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายเจนณรงค์ มณีฉาย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายเฉลิมวัฒน์ ชูเกลี้ยง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายวิทวัส แก้วภักดี
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางหัตถยา เพชรย้อย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายสมิทธิ์ เกื้อคลัง
ครู คศ.1
นางโสวภา ฉิมสุด
ครู คศ.1
นางณิชกานต์ เกื้อคลัง
ครู คศ.1
นางสาวชุติมา พรหมมาก
ครูผู้ช่วย
นางสาววิลาวรรณ แก้วชูทอง
ผู้ช่วยครู (วิชาเอกสังคมศึกษา)
นางสาววานิสสา จันทมณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายวิโรจน์ แก้วน้อย
ภารโรง
นางพรรณา ศรีนาคคำ
ครู คศ.1
นายธีระพงษ์ มูสิกนิลพันธ์
ครู คศ.1
นางณัฐธิดา สุขสวัสดิ์
คนครัว