รายงาน
รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
Username :
Password :
 
 
นางสาวอุบลภัทร ทองใส
ปลัดเทศบาลตำบลจองถนน
นายอาวร ด้วงแก้ว
รองปลัดเทศบาลตำบลจองถนน
นางสาวนิตยา จันทมณี
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสินสวย จันทร์อักษร
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายจารุวัฒน์ วันเลี้ยง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวอุบลภัทร ทองใส
ปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา