Username :
Password :
   
นโยบายการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบลจองถนน

         วิสัยทัศน์การพัฒนา ใน ๔ ปีข้างหน้า งบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ เทศบาลจะเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่น ที่มีความเข็มแข็งและเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป โดยมุ่งให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง รวดเร็ว ทันสมัย มีความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างสูงสุด มุ่งทำนุบำรุงท้องถิ่นให้ก้าวหน้า ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี มุ่งไปสู่เป็นท้องถิ่นน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตน
พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลจองถนน มีหน้าที่สำคัญในการดูแลช่วยเหลือบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ร่วมสร้างประชาสังคมให้เข็มแข็ง พัฒนางานด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬา ต่อต้านยาเสพติด สิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภค สาธารณะบริโภค สาธารณสุข การเมืองการปกครอง ความเป็นอยู่ของสังคม ความต้องการของประชาชนและท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแผนกระจายอำนาจ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาระดับภูมิภาค แผนพัฒนาระดับชาติเพื่อให้มุ่งมั่นต่อไปให้สัมฤทธิ์ผล

 1. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับชาติ ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์
 2. ปรับปรุงและจัดการให้มีบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง รวดเร็ว ทันสมัย เป็นธรรม มีคุณภาพ โดยปรับปรุงกระบวนการจัดบริการให้ประชาชนให้ดียิ่งๆขึ้น
 3. ควบคุมและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะให้ถูกต้อง ก่อประโยชน์ตามหลักการจัดการให้ประชาชนใช้ที่ดินให้ได้ประโยชน์สูงสุด
 4. ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น เชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น
 5. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์อปพร. จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย
 6. ส่งเสริมการรักษาความสงบและความเรียบร้อยของท้องถิ่น
 7. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาคุ้มครองชีวิตของประชาชน
 8. ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด
 9. ส่งเสริมด้านการเกษตรกรรม
 10. ส่งเสริมด้านอาชีพเสริมแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ให้มีรายได้เสริม
 11. ส่งเสริมให้การจัดกลุ่มสินค้า OTOP และสินค้าในท้องถิ่น
 12. ส่งเสริมด้านกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และกลุ่มผู้สูงอายุ
 13. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมชีวประวัติของบุคคลสำคัญต่างๆ
 14. ส่งเสริมด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แนวนโยบาย

 • ขยายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • ติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้งตำบล
 • สร้างอาคารเรียนถาวรมาตรฐาน
 • ขยายเวลาตลาดนัดชุมชนเป็นตลาดโต้รุ้ง
 • ปรับปรุงและขยายถนน ไฟฟ้าและประปา
 • เพิ่มรถ รับ – ส่ง เด็กนักเรียน
 • ส่งเสริมเกษตรกรทุกแขนงครบวงจร
 • จัดตั้งศูนย์ป้องกันสาธารณภัย
 • ส่งเสริมและสร้างสนามกีฬาให้ได้มาตรฐานสากล
 

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของเทศบาลตำบลจองถนน
         ข้าพเจ้า นายพิณโย  ขวัญเซ่ง นายกเทศมนตรีตำบลจองถนน ในฐานะตัวแทนของ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลจองถนน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจองถนน ข้าราชการและพนักงานจ้างทุกคนของเทศบาลตำบลจองถนน ขอประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของเทศบาลตำบลจองถนน ซึ่งมีทั้งหมด 5 ข้อ ดังนี้
         ข้อที่ 1  เทศบาลตำบลจองถนน จะบริหารและปฏิบัติงาน ด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม
         ข้อที่ 2 เทศบาลตำบลจองถนน จะปลูกผังค่านิยมทัศนคติให้กับบุคลากรในองค์กรและบุคลากรภายนอก ได้มีความรู้ ความสามารถ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและดำรงชีวิต
         ข้อที่ 3   เทศบาลตำบลจองถนนจะส่งเสริมองค์กรเอกชน ภาคประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วม มีบทบาทกรับข้อมูลข่าวสาร ในการดำเนินการทุกรูปแบบ
         ข้อที่ 4   เทศบาลตำบลจองถนน จะส่งเสริม ยกย่องคนดี ให้มีความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์ เป็นที่ประจักษ์ ให้สังคมรับรู้
         ข้อที่ 5   เทศบาลตำบลจองถนน จะสร้างเครือข่าย ให้หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน สื่อสารมวลชน และประชาชนร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น