รายงาน
รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
Username :
Password :
   
    อำนาจหน้าที่
 

          ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2552 กำหนดไว้แจ้งชัด ซึ่งอาจจำแนกที่มาของอำนาจหน้าที่ดังกล่าวได้คือ
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งเทศบาลกำหนด
สามารถแบ่งแยกประเภทอำนาจหน้าที่ของเทศบาลไว้เป็น 2 ส่วน คือ
      1.1 หน้าที่บังคับหรือหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ
      1.2 อำนาจหน้าที่ที่เลือกปฏิบัติ
มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลจองถนน มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

 1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
 2. ให้มีและรักษาทางบกและทางน้ำ
 3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
 5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
 6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
 7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
 8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 9. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

      การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดมาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลจองถนน อาจจัดทำกิจการใดๆในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

  • ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
  • ให้มีโรงฆ่าสัตว์
  • ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
  • ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
  • บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
  • ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
  • ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
  • ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
  • เทศพาณิชย์