Username :
Password :
   
 

วิสัยทัศน

*********************************
" พัฒนาการศึกษา   ชาวประชามีคุณภาพชีวิต
 ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง   คู่เคียงการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล "
 
พันธกิจ
**********************************
 
          1. พัฒนาด้านกายภาพเกี่ยวกับสาธารณูปโภค  สาธารณูปการต่างๆ
          2.  พัฒนาครอบคลุมกิจกรรมโครงการด้านการประกอบอาชีพของประชาชน
          3.  พัฒนาแหล่งน้ำสำหรับบริโภค - อุปโภค  รวมทั้งน้ำเพื่อการเกษตร
          4.  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
          5.  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมทั้งส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
          6.  พัฒนาความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองตามระบอบ
               ประชาธิปไทย
          7.  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาของเด็ก  เยาวชน  ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณี
               อันดีงาม  ส่งเสริมและบำรุงศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
          8.  ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
 
 
จุดม่งหมาย :
          1.  เพื่อให้ประชาชนมีสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างทั่วถึง
          2.  เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
          3.  เพื่อส่งเสริม  สนับสนุนแนวเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน
          4.  เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและแปรรูป ข้าว ปศุสัตว์ และพืชผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพและ
               ปลอดสารพิษ
          5.  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และรวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
          6.  เพื่อดำเนินการให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
          7.  เพื่อให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งป้องกันและแก้ปัญหาเสพติด
          8.  เพื่อให้ประชาชนมีการนันทการอย่างมีคุณภาพและเพียงพอ
          9.  เพื่อจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
         10. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร  การจัดการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
         11. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชน  เอกชน  หน่วยงานภาครัฐเพื่อให้
               บรรลุจุดมุ่งหมายที่ยั่งยืน
         12. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
         13. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหาร  และการบริการให้มีประสิทธิภาพ